Skip to main content

ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ

ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਰੋਨਰੀ ਧਮਣੀਆਂ – ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤਕ ਖੂਨ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ – ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਰੋਨਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਰੀ ਧਮਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀਯੁਕਤ ਪਦਾਰਥ (ਪਲਾਕ) ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਮਣੀ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੂਨ ਦਾ ਥੱਕਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਧਮਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤਕ ਲੋੜੀਂਦਾ ਖੂਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਲੱਛਣ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜੋ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਦਬਾਅ, ਜਕੜਨ ਜਾਂ ਨਪੀੜਨ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ, ਜਬਾੜੇ, ਕੰਨ, ਬਾਂਹਵਾਂ ਜਾਂ ਗੁੱਟ ਤਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਗਰਦਨ, ਜਬਾੜੇ ਜਾਂ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬਾਂਹਵਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
 • ਕਚਿਆਣ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣਾ
 • ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਤਰ ਅਤੇ ਚਿਪਚਿਪੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ
 • ਬਹੁਤ ਬੇਰੰਗ ਅਤੇ ਫਿੱਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ
 • ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ
 • ਬੇਅਰਾਮੀ ਜਾਂ ਬੇਚੈਨੀ
 • ਸਾਹ ਔਖਾ ਆਉਣਾ
 • ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ

ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਕਸਰ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ – ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ – ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ 999 ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ (ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ) ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ECG (ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕਾਰਡੀਓਗ੍ਰਾਮ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਟੈਸਟ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਸਹੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਛੇਤੀ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ (ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ) ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ – ਧਮਣੀ ਦੇ ਤੰਗ ਹੋਏ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਬਾਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਮਣੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੈਂਟ ਫ਼ਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
 • ਥ੍ਰੌਂਬੋਲਿਸਿਸ – ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧਮਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
 • ਥ੍ਰੋਂਬੈਕਟਮੀ – ਅਜਿਹੀ ਸਰਜਰੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਧਮਣੀ ਵਿਚਲੇ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 3-5 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪੱਧਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਨਸੁਲਿਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
 • ਐਰਿਦਮੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤਕ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਕ ਪੇਸਮੇਕਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
 • ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਐਂਜਾਈਨਾਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
 • ਹਾਰਟ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਲਾਈ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਖੂਨ ਪੰਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
 • ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਫ਼ੌਰੀ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਕਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਕਾਵਟ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ। ਸਟਾਫ਼ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ। ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਡੀਐਕ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ।ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ, ਡਰ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਾਂ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਰਾਮ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਜਾਂ ਵੈਕਿਊਮ ਚਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।

ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕੁਝ ਹਲਕੀ-ਫੁਲਕੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੌਲੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤਕ ਵਧਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੁਸਤ-ਫੁਰਤ ਸੀ।

ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰੀਰਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਸਰ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਆਲ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਤਣਾਅਗ੍ਰਸਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਰਾਸ਼, ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਿਟ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਦਦ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗੋ।

ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਪੜ੍ਹੋ।

ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ

ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਐਡਵਾਈਸ ਲਾਈਨ ਨਰਸਾਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਮੁਫ਼ਤ, ਗੁਪਤ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ 0808 801 0899 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ

ਅਸਲ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਕਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ‘ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ’?

ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ – ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹਨ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਭ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ (Living with a Heart Condition) ਬਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਾਓ।

This page was last updated on November 29, 2023 and is under regular review. If you feel anything is missing or incorrect, please contact health.information@chss.org.uk to provide feedback.

Share this page
 • Was this helpful ?
 • YesNo