Skip to main content

ਕੋਰੋਨਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ

ਕੋਰੋਨਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਰੋਨਰੀ ਧਮਣੀਆਂ (ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ) ਤੰਗ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਖੂਨ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਰੂਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ (ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਰੋਨਰੀ ਧਮਣੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਇਸਕੀਮਿਕ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਐਥੇਰੋਮਾ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਰਬੀ ਯੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਰੋਨਰੀ ਧਮਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਨਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਮਣੀ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਖੂਨ ਵਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਜੋ ਐਥੇਰੋਸਕਲੇਰੋਸਿਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਐਂਜਾਈਨਾ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੋਰੋਨਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ
 • ਵੱਧ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਪੱਧਰ
 • ਡਾਇਬਟੀਜ਼
 • ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ
 • ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਸਰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ
 • ਭਾਰ ਵੱਧ ਹੋਣਾ
 • ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਕੋਹਲ ਪੀਣਾ
 • ਅਜਿਹੀ ਖੁਰਾਕ ਜੋ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਬੀ, ਨਮਕ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਭੋਜਨਾਂ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ
 • ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ

ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਰੋਨਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋਖਮ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਜੋਖਮ ਸਿਰਫ਼ ਜੁੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਗੁਣਾ ਵੀ ਵਧਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਖਮ ਦੇ ਇਹ ਖਾਸ ਕਾਰਕ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕਾਰਕ ਜਾਂ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ (coronary heart disease – CHD) ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਣ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਕਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ CHD ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕਿਉਲਰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਓ

ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ CHD ਦੇ ਜੋਖਮ ‘ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨਾਂ ਅਤੇ ਡ੍ਰਿੰਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

CHD ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਅਸਰਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ – ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਵਧੇਰੇ ਅਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ!

ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ CHD ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ CHD ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਵਰਗੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਐਡਵਾਈਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਫ਼੍ਰੀਫ਼ੋਨ 0808 801 0899 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ 66777 ‘ਤੇ NURSE ਟੈਕਸਟ ਭੇਜੋ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ, ਵਧੇਰੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਭ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ (Living with a Heart Condition) ਬਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਾਓ।

This page was last updated on November 29, 2023 and is under regular review. If you feel anything is missing or incorrect, please contact health.information@chss.org.uk to provide feedback.

Share this page
 • Was this helpful ?
 • YesNo