Skip to main content

ਐਂਜਾਈਨਾ

ਐਂਜਾਈਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਐਂਜਾਈਨਾ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰਾਮੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੋਰੋਨਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਐਂਜਾਈਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਇਸ ਅਸਥਾਈ ਕਮੀ (ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਐਂਜਾਈਨਾ ਅਟੈਕ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਜਾਈਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਥਿਰ ਐਂਜਾਈਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਐਂਜਾਈਨਾ ਅਰਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਐਂਜਾਈਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਥਿਰ ਐਂਜਾਈਨਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲਈ 999 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਥਿਰ ਐਂਜਾਈਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਐਂਜਾਈਨਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਿਰ ਐਂਜਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ।

ਐਂਜਾਈਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਐਂਜਾਈਨਾ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰਾਮੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੋਰੋਨਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਐਂਜਾਈਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਇਸ ਅਸਥਾਈ ਕਮੀ (ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਐਂਜਾਈਨਾ ਅਟੈਕ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਜਾਈਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਥਿਰ ਐਂਜਾਈਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਐਂਜਾਈਨਾ ਅਰਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਐਂਜਾਈਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਥਿਰ ਐਂਜਾਈਨਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲਈ 999 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਥਿਰ ਐਂਜਾਈਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਐਂਜਾਈਨਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਿਰ ਐਂਜਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ।

ਐਂਜਾਈਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਐਂਜਾਈਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੇਜ਼-ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ (rapid-access) ਛਾਤੀ ਦੇ ਦਰਦ ਵਾਲੇ ਕਲੀਨਿਕ, ਕਾਰਡੀਓਲੌਜੀ ਕਲੀਨਿਕ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਪੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

  • ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ
  • ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚਾਂ
  • ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਜਲਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈਣ ਲਈ ECG ਟੈਸਟ
  • ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਲਈ ਅਨੀਮੀਆ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਵੱਧ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਲਈ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ

ਐਂਜਾਈਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਐਂਜਾਈਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਚੁਸਤ-ਫੁਰਤ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਰੋਨਰੀ ਧਮਣੀਆਂ ਦੇ ਤੰਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ: ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਸਰਜਿਕਲ ਦਖਲ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾੜੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਐਂਜਾਈਨਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਸੁਮੇਲ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਐਂਜਾਈਨਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਗਲਿਸਰਿਲ ਟ੍ਰਾਈਨਾਈਟ੍ਰੇਟ (Glyceryl trinitrate – GTN) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਟੈਕ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਜਾਈਨਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ GTN ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਜਾਂ ਸਪ੍ਰੇਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ 1-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਐਂਜਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨਾ

ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਐਂਜਾਈਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ, ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਐਂਜਾਈਨਾ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

  • ਨੇਮ ਨਾਲ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਚੁਸਤ-ਫੁਰਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ
  • ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ – ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਘੱਟ ਨਮਕ ਦਾ ਸੇਵਨ, ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਸੇਵਨ
  • ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ

ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਭ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ (Living with a Heart Condition) ਬਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ

ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?
ਐਂਜਾਈਨਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਐਡਵਾਈਸ ਲਾਈਨ ਨਰਸਾਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਮੁਫ਼ਤ, ਗੁਪਤ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ 0808 801 0899 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

This page was last updated on November 29, 2023 and is under regular review. If you feel anything is missing or incorrect, please contact health.information@chss.org.uk to provide feedback.

Share this page
  • Was this helpful ?
  • YesNo